Thân thiện với môi trường tiếng anh là gì

Tiếng Anh về chủ thể môi trường thường xuyên là trong số những chủ đề mà bọn họ hay gặp mặt nhiều trong các bài thi Nói và Viết. Hôm nay, btxrmaster.com English xin phép được gửi đến mọi tình nhân tiếng yêu thích học tiếng Anh tổng phù hợp từ vựng giờ Anh về chủ đề môi trường chuẩn nhất .

Bạn đang xem: Thân thiện với môi trường tiếng anh là gì


Các danh từ giờ anh về chủ đề môi trường

 Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ : mưa a xít Atmosphere /ˈætməsfɪə/ : khí quyển Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ : sự nhiều chủng loại sinh họcCatastrophe /kəˈtæstrəfi/ : thảm họaClimate /ˈklaɪmət/ : khí hậu Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ : hiện tượng biến đổi khí hậuCreature /ˈkriːʧə/ : sinh vậtDestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ : sự phá hủyDesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ : quá trình sa mạc hóaDeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ : sự phá rừngDust /dʌst/ : vết mờ do bụi bẩnEarthquake /ˈɜːθkweɪk/ : cơn đụng đấtAlternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ : tích điện thay thếErosion /ɪˈrəʊʒən/ : sự xói mònEndangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ : những loàiExhaust /ɪgˈzɔːst/ : khí thảiFossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ : nguyên liệu hóa thạchPesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ : dung dịch trừ sâuFertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ : phân bónGlobal warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ : hiện tượng ấm dần lên toàn cầuGreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ : hiệu ứng công ty kínhIndustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ : chất thải công nghiệpNatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ : tài nguyên thiên nhiênOil spill /ɔɪl spɪl/ : sự cố tràn dầuOzone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ : tầng ô-zônPollution /pəˈluːʃən/ : sự ô nhiễmPreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ : sự bảo tồnRainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ : rừng sức nóng đớiSea cấp độ /siː ˈlɛvl/ : mực nước biểnSewage /ˈsjuːɪʤ/ : nước thảiSolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ : năng lượng mặt trờiSolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ : pin mặt trờiUrbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ : quy trình đô thị hóa

Danh từ giờ anh công ty đề ô nhiễm và độc hại môi trường

Environmental pollution: độc hại môi trườngContamination: sự làm nhiễm độcProtection / preservation / conservation: bảo vệ/bảo tồnAir / soil/ water pollution: ô nhiễm và độc hại không khí/đất/nướcGovernment’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủShortage / the lack of: sự thiếu hụtWind nguồn / energy: tích điện gióAlternatives: chiến thuật thay thếWoodland / forest fire: cháy rừngDeforestation: phá rừngCarbon dioxin: CO2Ecosystem: hệ thống sinh tháiSoil erosion: xói mòn đấtPollutant: hóa học gây ô nhiễmPolluter: người/tác nhân tạo ô nhiễmPollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễmPreserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng chủng loại sinh họcNatural resources: tài nguyên thiên nhiênGreenhouse gas emissions: khí thải đơn vị kínhA marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nướcGround water: nguồn nước ngầmThe soil: đấtCrops: mùa màngAbsorption: sự hấp thụAcid deposition: mưa axitActivated carbon: than hoạt tínhActivated sludge: bùn hoạt tínhAerobic attached-growth treatment process: quá trình xử lý sinh học hiếu khí bám bámAerobic suspended-growth treatment process: quy trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

*

Các đụng từ giờ đồng hồ anh chủ đề môi trường

Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ : phá hủy.Die out /daɪ aʊt/ : bị tiêu diệt dần.Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ : biến hóa mất.Dry up /draɪ ʌp/ : thô cạn.Emit /ɪˈmɪt/ : bốc ra.Erode /ɪˈrəʊd/ : xói mòn.Leak /liːk/ : rò rỉ.Threaten /ˈθrɛtn/ : đe dọa.Pollute /pəˈluːt/ : có tác dụng ô nhiễm.Protect /prəˈtɛkt/ : bảo vệ.Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ : thanh lọc.Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ : tái chế.Reuse /riːˈjuːz/ : tái sử dụng.Conserve /kənˈsɜrv/ : bảo tồn.Clean /klin/ : dọn dẹp.

Động từ giờ đồng hồ anh về công ty đề độc hại môi trường

Pollute: ô nhiễm.Dispose / release / get rid of: thải ra.

Xem thêm:

Contaminate / pollute: làm ô nhiễm/làm lan truyền độc.Catalyze (for): xúc tác (cho).Exploit: khai thác.Cut / reduce: giảm thiểu.Conserve: duy trì gìn.Make use of / take advantage of: tận dụng/lợi dụng.Over-abuse: sử dụng quá mức.Halt/discontinue / stop: dừng lại.Tackle / cope with/deal with / grapple: giải quyết.Damage / destroy: phá hủy.Limit / curb / control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát.Offset carbon / CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2.Protect endangered species/ a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ.Log forests / rainforests / trees: chặt phá rừng/rừng sức nóng đới/cây cối.Harm the environment / wildlife / marine life: khiến hại mang lại môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước.Damage / destroy the environment / a marine ecosystem / the ozone layer / coral reefs: tàn phá môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô.Produce pollution / CO2 / greenhouse (gas) emissions: tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kínhThreaten natural habitats / coastal ecosystems / a species with extinction: bắt nạt dọa môi trường thiên nhiên sống từ nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống loại có nguy hại tuyệt chủng.


*

Các tính từ giờ đồng hồ anh về chủ thể môi trường

Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ : thân thiết với môi trườngHarmful /ˈhɑːmfʊl/ : khiến hạiRenewable /rɪˈnjuːəbl/ : hoàn toàn có thể phục hồiReusable /riːˈjuːzəbl/ : hoàn toàn có thể tái sử dụngToxic /ˈtɒksɪk/ : độc hạiPolluted /pəˈluːtɪd/ : bị ô nhiễmBiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ : hoàn toàn có thể phân hủySustainable /səˈsteɪnəbəl/ : bền vữngOrganic /ɔrˈgænɪk/ : hữu cơMan-made /mən-meɪd/ : nhân tạo

Trên đó là những từ bỏ vựng tiếng anh chủ thể môi trường, trung vai trung phong Anh ngữ btxrmaster.com mong muốn với những từ bỏ vựng trên các bạn sẽ sớm cải thiện năng lực giờ Anh của bạn dạng thân.

Và một điều giữ ý, học giờ Anh theo chủ đề hay bất kỳ phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự núm gắng, chuyên cần rèn luyện hàng ngày mới đuc rút kết quả. Chính vì như thế hãy cố gắng hết mình, thành công sẽ đến với bạn! Đừng quên quan sát và theo dõi những nội dung bài viết sau của btxrmaster.com English nhằm học thêm những kiến thức và kỹ năng thú vị nhé!