Tổng điểm kiểm tra 45 phút: 0/140

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có khá nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, vừa mang tính chất nền tảng và cũng có sự nâng cấp nhất định so với các lớp dưới. Bởi vậy, nhằm tiếp chiếm được lượng kiến thức và kỹ năng này, học viên không chỉ cần phải có sự chuyên chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp cơ mà cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên xuyên, làm đa dạng các bài bác tập sinh hoạt nhà. Nội dung bài viết dưới đây đang điểm lại một số trong những phần ngữ pháp quan trọng đặc biệt và đặc biệt kèm theo một số đề minh họa bài tập tiếng Anh lớp 8 cụ thể để chúng ta học sinh có thể tham khảo cùng ôn luyện, từ kia củng chũm thêm kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Tổng điểm kiểm tra 45 phút: 0/140

Tóm tắt kỹ năng tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại các thì đã học ngơi nghỉ lớp dưới: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, thừa khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một trong những thì mới

Tương lai gần: biểu đạt hành động chắc chắn sẽ xảy ra về sau vì đã gồm sự chuẩn chỉnh bị, sắp xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn dựa vào địa thế căn cứ ở hiện nay tại

S + am/ is/ are + going to lớn + V…

Quá khứ tiếp diễn: biểu đạt hành cồn đang xảy ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ, hành vi này đang xảy ra thì hành vi khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: biểu đạt hành cồn đã xẩy ra trong vượt khứ và vẫn kéo dài đến hiện nay tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong kết cấu này sẽ sở hữu được các dạng không giống nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một trong những câu bị động dạng đặc biệt quan trọng cần để ý sẽ có kết cấu khác với kết cấu trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make và need.

Câu trần thuật (Câu gián tiếp): tùy từng câu thẳng có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu thương cầu, mong xin, ra lệnh, nhắc nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp vẫn có cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è cổ thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: bao gồm 4 loại

Loại 0: diễn đạt sự thật hiển nhiên hoặc thói quen.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: mô tả sự việc rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: mô tả sự việc không tồn tại thật ở hiện tại tại.


If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: diễn tả sự việc không có thật trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội nghịch thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể gây nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu tạo khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + khổng lồ V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + lớn V…

Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Hoa got used to ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want lớn get more …………, please tương tác Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. Khổng lồ wait D. Waited

7. He says he’s been to ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ tất cả phần gạch men chân được vạc âm không giống với gần như từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân chia dạng đúng của động từ vào ngoặc

You (be)……………….. Lớn Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East and (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. Lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ trong ngoặc

There is no building in the thành phố higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào khu vực trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January & ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho phần gạch chân

……………………………………………………………………?

Hoa went lớn school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used to lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam giới often walks khổng lồ school.

……………………………………………………………………?

I need to improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made khổng lồ work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful và friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để xong đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round và round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper & much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. To lớn B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

cha and song plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

We buy two new rackets yesterday. We’re going khổng lồ play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to bởi the homework for you. You should bởi it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend và I lớn dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want khổng lồ move lớn other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to lớn / take part / recycling program / save natural resources / và / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… lớn award the prize to you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau cùng điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city & dates back khổng lồ the Romans. It is a đô thị of historic building & churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular thành phố with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping & department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists khổng lồ get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings và churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To the zoo very often. Lan & Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In sài gòn city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được phân phát âm không giống với mọi từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đa số đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp trên đây sẽ là tài liệu xem thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố kiên cố kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will do 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to lớn fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go khổng lồ school late this morning?

2. What vày you have to vì chưng every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does phái nam go khổng lồ school?

7. What subjects bởi you need to improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to lớn carry those chairs into the house.

2. He told me lớn give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me lớn help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports và reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has khổng lồ wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => khổng lồ learn 10. Và => but

Đề 3: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going khổng lồ take part in a recycling program lớn save natural resources and money for the