Ht Thích Trí Quang Dịch: Kinh Pháp Hoa

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾNPHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô A Súc Phật.

Bạn đang xem: Ht thích trí quang dịch: kinh pháp hoa

Nammô Tu Di Đảnh Phật.

Nammô Thiện Đức Phật.

Nammô Tịnh Hoa Tú vương vãi Trí Phật.

Nammô Bảo oách Đức Thượng vương vãi Phật.

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Sư Tử Âm Phật.

Nammô Sư Tử tướng tá Phật.

NAM MÔ ĐÔNG NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô lỗi Không Trụ Phật.

Nammô Thường khử Phật.

NAM MÔ NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô Đế tướng mạo Phật.

Nammô Phạm tướng mạo Phật.

NAM MÔ TÂY NAMPHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô A Di Đà Phật.

Nammô Độ Nhứt Thiết Thế khổ sở Não Phật.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Tu Di tướng mạo Phật.

Nammô Đa Ma La Bạt cừu Đàn mùi hương Thần Thông Phật.

NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNGGIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Vân Tự trên Phật.

Nammô Vân Tự trên Vương Phật.

NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚINHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Hoại Nhứt Thiết trần gian Bố Úy Phật.

NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNGGIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

Nammô Tịnh Thân Phật.

Nammô Hoa quang quẻ Phật.

Nammô Hoa Túc An Hành Phật.

Nammô quang Minh Phật.

Nammô Danh tướng Phật.

Nammô Diêm Phù na Đề Kim quang quẻ Phật.

Nammô Đa Ma La Bạt rán Đàn hương Phật.

Nammô Pháp Minh Phật.

Nammô Phổ Minh Phật.

Nammô tô Hải Huệ Tự tại Thông vương vãi Phật.

Nammô Đạo Thất Bảo Hoa Phật.

Nammô Bảo tướng mạo Phật.

Nammô Thiên vương vãi Phật.

Nammô Nhứt Thiết bọn chúng Sanh hỷ Kiến Phật.

Nammô cầm Túc Thiên Vạn quang Tướng Phật.

Nammô Ta La lâu Vương Phật.

NAMMÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1lạy)

Nammô Văn Thù Sư Lợi người tình tát.

Nammô Quan rứa Âm ý trung nhân tát.

Nammô Đắc Đại Thế bồ tát.

Nammô thường xuyên Tinh Tấn tình nhân tát.

Nammô Bất Hưu Tức tình nhân tát.

Nammô Bảo Chưởng người thương tát.

Nammô Dược Vương ý trung nhân tát.

Nammô Dược Thượng người thương tát.

Nammô Dũng Thí người tình tát.

Nammô Bảo Nguyệt người thương tát.

Nammô Nguyệt Quang bồ tát.

Nammô Mãn Nguyệt người tình tát.

Nammô Đại Lực người tình tát.

Nammô Vô Lượng Lực nhân tình tát.

Nammô Việt Tam Giới người yêu tát.

Nammô Bạt Đà cha La bồ tát.

Nammô Di Lặc nhân tình tát.

Nammô Bảo Tích nhân tình tát.

Nammô Đạo Sư nhân tình tát.

Nammô Diệu Quang bồ tát.

Nammô Đức Tạng người yêu tát.

Nammô Kiên Mãn bồ tát.

Nammô Đại Nhạo Thuyết nhân tình tát.

Nammô Trí Tích nhân tình tát.

Nammô hay Bất Khinh ý trung nhân tát.

Nammô Tú vương Hoa người tình tát.

Xem thêm:

Nammô Nhứt Thiết chúng Sanh hỷ Kiến ý trung nhân tát.

Nammô Diệu Âm tình nhân tát.

Nammô Hoa Đức tình nhân tát.

Nammô Thượng Hạnh Ý người thương tát.

Nammô nghiêm túc Vương bồ tát.

Nammô Đắc đề nghị Tinh Tấn Lực người thương tát.

Nammô rất nhiều Ý nhân tình tát.

Nammô Trì Địa tình nhân tát.

Nammô Đà La Ni Tự trên Vương người thương tát.

Nammô quang Chiếu trang nghiêm Tướng người tình tát.

Nammô Phổ Hiền bồ tát.

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA tởm NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA do THA BỒ TÁTMA HA TÁT.(1 lạy)

Nammô Thượng Hạnh người thương Tát.

Nammô vô biên Hạnh nhân tình Tát.

Nammô Tịnh Hạnh bồ Tát.

Nammô An Lập Hạnh người thương Tát.

NAMMÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT.(1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT.(1 lạy)

Nammô A Nan Tôn đưa cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.

Nammô Phật Di chủng loại dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.

NAM MÔ PHÁP HOA ghê HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ.(1 lạy)

Nammô Đại Phạm Thiên Vương.

Nammô Đế đam mê Thiên Vương.

Nammô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nammô Trì Quốc Thiên Vương.

NAM MÔ PHÁP HOA gớm THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN.(1 lạy)

SÁM HỐI

Chí trọng điểm sám ân hận :

con xưa đã sinh sản bao ác nghiệp,

Đều vì vô thỉ tham, sân, si,

từ bỏ thân mồm ý nhưng sanh ra,

toàn bộ con nay xin sám hối.(3 lần)


PHÁT NGUYỆN

Trước Phật đài bé xin vạc nguyện,

Cõi Ta bà thị hiện nay độ sanh,

thọ trì, đọc tụng chơn kinh,

Quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINHDIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM TỰA

Thứ Nhứt

Tôi nghe như vầy, một thưở nọ Đức Phật ởnúi Kỳ Xà Quật, nơi thành vương Xá cùng bọn chúng Tỳ kheo một muôn nhì ngàn có cả La hán cùng bậcTam hiền hậu còn vẫn tu học. Tám vạn người thương tát chuyển được Pháp luân Bất thối, trung khu từtrải khắp trong những cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã có lần cứu độ vô sốchúng sanh thoát ra khỏi khổ não. Lại có chư Thiên rộng bảy mươi ngàn, trường đoản cú trời TứThiên cho đến Hữu Đảnh cũng đều sở hữu mặt. Tám vị Long vương, tư Càn thát bà, bốnA tu la, bốn Khẩn na la, bốn Ca lầu la cùng nhiều quyến thuộc tham gia pháp hội.Vua A Xà gắng cùng với chiếc quần thần, những người dân hộ đạo quý trọng Chánh pháp, thànhkính đảnh lễ cúng hình như Lai. Đức Phật cũng vì các người phát trung ương Đại thừamà nói gớm Vô Lượng Nghĩa dạy dỗ cho nhân tình tát số đông pháp túng yếu của những Như Lai.Nói khiếp này xong, Đức Phật liền nhập Vô lượng Nghĩa xứ Tam muội, thân tâm bấtđộng.

Khi kia trời mưa hoa Mạn Đà La, Ma HaMạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa cúng nhường nhịn Đức Phật với cả bọn chúng hội,đất các rung động.

Bấy giờ đồng hồ từ tướng tá Bạch hào của ĐứcThế Tôn phóng ra ánh nắng chiếu khắp phương Đông một muôn tám ngàn cõi nước.Tất cả chúng hội được thấy lục đạo tứ sanh từ ngục tù A Tỳ cho tới cõi Trời HữuĐảnh, sinh tử luân hồi, hại não vô lượng. Lại thấy bao gồm Phật ra đời, thuyết phápgiáo hóa độ chúng Nhị thừa với hàng nhơn, Thiên. Cũng thấy những vị bồ tát tùythuận bọn chúng sanh hiện tại các mô hình cứu khổ ban vui, thành công Lục độ vạn hạnh,trụ Bậc bất thối. Lại thấy sau Phật Niết bàn phân loại xá lợi, tạo thápbáu nhằm Trời, người thờ. Bấy giờ đồng hồ Di Lặc cùng hàng tứ chúng đều rất ngạc nhiêntrước việc lạ thường từ xưa không thấy, do đó mới hỏi Pháp vương vãi tử Văn Thù SưLợi vì duyên cớ gì mà bao gồm điềm này? Văn Thù Sư Lợi bảo đại bọn chúng rằng : Vô sốkiếp trước tất cả Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mọi người cung kính vì Ngàibiết rõ thực tướng những pháp, giải được phần nhiều việc xẩy ra trong đời và vượt khókhăn, có tác dụng Thầy Trời người, là Bậc Tôn quý, đã vì chưng Thanh văn nói pháp Tứ đế, vìhàng trí thức nói pháp Nhân duyên, bởi vì hàng người yêu tát nói pháp Lục độ tạo cho chứngđược Nhứt thiết Chủng trí. Kế đó mang lại hai muôn Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt ĐăngMinh liên tục ra đời.

Đức Phật cuối cùng lúc chưa xuất gia, cótám vương vãi tử lãnh trị tư phương đông đảo được thái bình. Nhưng mặc nghe vua thànhPhật, chúng ta liền bỏ ngôi theo Phật nghe pháp.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói VôLượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam muội như Đức đam mê Tôn. Sau khi xảđịnh, Ngài nói Pháp Hoa khai thị Nhứt thừa trải sáu mươi kiếp, những người dân nghepháp ko thấy mệt mỏi như khoảng tầm bữa ăn. Nói gớm này xong, Ngài lâu Phật kýcho Ngài Đức Tạng rồi nhậpNiết bàn.

Diệu Quang pháp sư trì ghê Pháp Hoa, trảitám mươi kiếp, giáo hóa đại chúng trụ Bậc bất thối. Tám vương vãi tử kia không hề thiếu đạohạnh của chư người yêu tát đề xuất đều thành Phật, bạn thành cuối cùng hiệu là NhiênĐăng, Thầy của Trời, tín đồ và cũng là tín đồ thọ ký kết cho Đức yêu thích Ca.

Trong tám trăm con người học rộng lớn tài cao cómột tình nhân tát ưa xây chùa tháp, thường cho nhà giàu nên bị đại chúng hotline là CầuDanh. Dù bị coi thường, Ngài vẫn tiếp tục vun trồng cội lành ở các Đức Phật;nay đủ từ tâm, thường ở Chánh định yêu cầu được thích Tôn thọ ký kế trên đây thành Phậthiệu là Di Lặc, còn Diệu quang Pháp sư đó là thân Ta sống thời vượt khứ. Ta thấyđiềm này với trước tê đồng nhau ko khác, do đó nghĩ rằng Đức Phật sẽnói gớm Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, dạy dỗ cho người tình Tát phần đa điều bí yếu của cácNhư Lai.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHÁP SƯ

Thứ Mười

Bấy giờ đồng hồ Phật bảo Dược Vương người thương tát, vớ cảđại chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Thiên long, chén bộ, ngườicầu Thanh văn, tín đồ cầu nhân tình tát hay ước Phật đạo mà ở trước Phật nghe khiếp PhápHoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đông đảo thọ ký kết Vô thượng người tình Đề.

Sau khi Như Lai khử độ, nếu có người nàothọ trì, phát âm tụng, giảng nói, biên chép Diệu Pháp Liên Hoa, phải biết người nàyđã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác vì chưng thương nhân gian mà sanh lại đời.Nếu ai chê họ, tội còn nặng hơn hủy báng Tam Bảo, còn ai khen ngợi thì đượccông đức vô lượng vô biên do kinh này là túng yếu của Phật.

Sau Phật diệt độ, trường hợp ai lâu trì thì đượcchư Phật hộ niệm, tất cả đức tin lớn, chí niệm chắc chắn và được gần Phật, được Phậtthọ ký. Nếu ở nơi nào có kinh Pháp Hoa đề xuất dựngtháp báu để mà cúng dường không nên xá lợi, bởi trong tháp ấy có kinh Pháp Hoalà body toàn thân Phật. Nếu bồ tát mà không thọ trì được Diệu Pháp Liên Hoa đề xuất biếthọ còn giải pháp xa Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ví như đào giếng nghỉ ngơi trên caonguyên mà lại thấy đất khô thì biết phương pháp nước còn xa. Nếu thường xuyên đào cho đến đấtướt, khu đất bùn thì biết sắp được cho nước.

Tu đạo người tình tát cũng lại như thế, ví như ngheđược kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì biết họ đang gần mang đến Vô thượng Chánh giác. Nếuchư người thương tát nhưng mà nghe tởm này còn không biết được là bắt đầu phát tâm, Thanh Văn nghekinh nhưng mà sanh sợ hãi sệt là tăng thượng mạn.

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tín đồ nàomuốn giảng ghê này phải vào trong nhà Phật, khoác áo Như Lai cùng lên pháp tòa rồi mớivì chúng mà nói Pháp Hoa. Tòa của Như Lai là Trí bát nhã; Áo của Như Lai làHạnh Nhu hòa; nhà đất của Như Lai là tâm Từ bi; quyết lòng độ chúng, không vày việckhác. Nếu làm cho như thế, Ta bảo Trời bạn cùng với phi nhơn ra mắt Pháp sư, nghepháp thờ dường. Nếu bạn đến hại, Ta khiến Kim Cang, chén bát bộ, Thiện thần chechở Pháp sư. Nếu trụ Chánh định thì thấy thân Ta, nghe Ta thuyết pháp, tăngtrưởng Phật huệ. Ai gần fan này, tâm cũng khá được an vàthấy hằng sa vô vàn chư Phật, mau cho Vô thượng nhân tình Đề.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNGXUẤT

Thứ Mười Lăm

Bấy giờ người tình tát từ những phương khác, chắptay xin Phật có thể chấp nhận được các Ngài phát âm tụng, biên chép, giảng nói Pháp Hoa sau Phậtdiệt độ sống cõi Ta bà, công dụng chúng sanh. Đức Phật từ chối lời thỉnh ước này vìở Ta bà đã bao gồm vô lượng người tình tát thuộc cả quyến nằm trong đều có công dụng để làm việcấy sau thời điểm Như Lai khử độ.

Phật vừa kết thúc lời, bố ngàn trái đất rungđộng sáu cách, vô số tình nhân tát bỗng nhiên xuất hiện. Những Bồ tát này thân color hoàngkim, đủ các tướng tốt, đạo hạnh viên mãn, cho trước tháp báu đảnh lễ nhì ĐứcNhư Lai. Các Phật sự này trải năm mươi kiếp mà lại cả chúng hội tưởng chừng như nửa ngàyvì dựa vào thần lực của hai núm Tôn.

Bấy giờ đồng hồ Di Lặc cùng hơn tám nghìn hằng sa Bồtát vào pháp hội này khôn xiết đỗi không thể tinh được vì sự xuất hiện của đa số Bồ tát đầyđủ đạo hạnh bắt buộc mới bạch Phật mong xin quyết nghi. Đức Phật liền bảo: những Bồ tátnày là môn đệ Ta, vì chưng Ta giáo hóa sau thời điểm thành đạo dưới cội người thương Đề. Những Bồ tátnày ưa hạnh viễn ly, không nương Trời người, hay ở Chánh định cho nên vì thế cácông không thể thấy biết đạo hạnh của họ. Di Lặc người yêu tát lại bạch Phật rằng: Sáu muôn hằng sa Đại sĩ vừa new xuất hiện, bọn họ lànhững bạn đã thành trồng căn lành ở vô lượng Phật mới được thần thông nhưthế, mà Đức gắng Tôn bắt đầu thành Vô thượng tình nhân Đề hơn tư mươi năm, làm sao giáohóa được bọn chúng như vậy.Con đã tin Phật không hề hư vọng, nhưng cúi xin Ngài vìsơ phát vai trung phong và chúng đời sau giải nói bài toán này mang đến họ không còn nghi, khỏi đọa ácđạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM NHƯ LAI THỌLƯỢNG

Thứ Mười Sáu

Bấy giờ Phật bảo đại chúng ý trung nhân tát : Cácông nên tin lời nói chân thật của Đức Như Lai, những ông đề xuất tin lờinói sống động của Đức Như Lai. Đến lần thứ ba, người tình tát Di Lặc thay mặt chúng hộimà bạch Phật rằng : Chúng con đã tin lời Phật, chúng bé đã tin lời Phật. Bấygiờ Như Lai thấy chư người yêu tát đã bố lần thỉnh bắt đầu bảo đại chúng : những ông lóngnghe bí mật thần thông của Đức Như Lai, toàn bộ thế gian mọi cho Đức Phật xuấtthân họ Thích, cho cội người yêu đề gần thành Già da mà thành Chánh giác, tuy thế thiệttừ Ta thành Phật đến lúc này trải qua vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, thường xuyên ở Tabà, thị hiện tại sanh thân trong tương đối nhiều quốc độ thuyết pháp giáo hóa vô vàn chúngsanh, thọ mạng không nên khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện đi lại chỉ bày chânthật thậm rạm vi diệu.

Nếu thấy bọn chúng sanh ưa pháp tè thừa, đứcmỏng, tội nặng, cần yếu thấy xa, Ta bắt buộc thị hiện thân hình tương đương nó, bỏ tụcxuất gia, thành đạo thuyết pháp, rồi nhập Niết bàn để nó cảm nhận mạng ngườingắn ngủi, vạn đồ vô thường, sanh trọng điểm nhàm chán, thâm nhập Phật đạo, vị ĐứcNhư Lai thấy rõ thực tướng mạo của phần lớn chúng sanh sinh hoạt trong bố cõi không tồn tại sanh tử,nhưng vị vô minh vọng kiến chống che cần sanh các tánh ham mong mỏi khác nhau, tạotội không nên biệt đề xuất Đức Như Lai đề xuất dùng các pháp đối trị như thế mới sinh cănlành. Mà lại thiệt tự Ta thành Phật cho nay, trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳkiếp dựa vào kinh Pháp Hoa cảm thành lâu mạng, thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tửnhưng dùng phương tiện đi lại nói vẫn diệt độ. Vì nếu Như Lai sinh sống lâu trên đời, thờingười đức mỏng, không trồng cội lành, đam mê ưa ngũ dục, sanh tâm biếng nhác vì họnghĩ rằng Đức Phật toàn năng, luôn che chở họ, không phải khổ công tu nhân tình tátpháp.

Ví như bao gồm một ông thầy thuốc giỏi chữađược các bệnh, lại có khá nhiều con, khi có việc xa bắt buộc đi lâu ngày, những con ởnhà uống lầm thuốc độc làm cho mất bạn dạng tâm, xa thấy phụ vương về quỳ lạy mong xin thươngxót cứu vớt hộ. Nhìn thấy bệnh trạng, ông biết cách chữa, mà lại khi chuyển thuốc thìkhông chịu đựng uống. Ông bèn tự nghĩ, những người con này muốn được khỏi bệnh dịch nhưngsợ thuốc đắng nên mới bảo bọn chúng : Ta ni có câu hỏi lại phải đi xa, nếu nhỏ uốngthuốc thì khỏi bệnh hoạn. Nói xong, ông liền bỏ đi, rồi lâu sau đó cho những người vềbáo ông vẫn từ trần. Các con nghe tin khôn xiết đỗi ghê hoàng, bèn lấy thuốc cũ rước ra áp dụng liền đượckhoẻ mạnh. Bấy giờ, người cha hiện thân trở lại mà bảo những con: cha thật thườngcòn, không bao giờ chết. Phật bảo đại bọn chúng : Ta cũng giống như vậy, thường xuyên trụ Ta bànhưng dùng phương tiện đi lại nói vẫn diệt độ làm cho mọi người không hề ỷ lại có Ta màkhông chịu đựng tu, rồi đọa ác đạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHÂN BIỆT CÔNGĐỨC

Thứ Mười Bảy

Bấy giờ đồng hồ Đức Phật lại bảo Di Lặc bồ tát,khi Ngài diễn nói thọ mạng lâu bền hơn của Đức Như Lai, thì tất cả vô số người yêu tát khôngthể tính đếm triệu chứng được Vô sinh Pháp nhẫn hoặc Văn trì Đà la ni, Nhạo thuyếtBiện tài, gửi được Pháp luân Bất thối cùng phát đại tâm mong Vô Thượng Đạo.

Đức Phật vừa mới ngừng lời thì trời mưa hoacùng bột chiên lũ và các thiên y, bảo ngọc như ý, trân châu ma ni để cúngdường Phật với hàng tứ chúng. Đức Phật lại bảo Di Lặc người tình tát : chúng sanh nàonghe thọ mạng lâu hơn của Đức Như Lai mà sanh một niệm tín giải sẽ được côngđức vô lượng vô biên nhiều hơn thế nữa công đức của người cha thí, trì giới, nhẫn nhụctrong tám mươi muôn na vì tha kiếp. Ví như hiểu chân thành và ý nghĩa Thọ lượng Như Lai thì cóthể được phân phát sanh Phật huệ Nhứt Thiết Chủng Trí, lại có thể thấy thích hợp Ca NhưLai ngơi nghỉ Kỳ Xà Quật thuyết pháp giáo hóa chúng đại tình nhân Tát và thấy thế giới ThậtBáo của Lô Xá Na. Nếu thấy như thế thì không đề xuất xây chùa tháp cúng dường nhưng mà chính tín đồ ấy đang đi vào đạo tràng,trong thân của mình có sẵn Đức Phật. Ông bảo Trời, tín đồ phải yêu cầu cúng dường nhưcúng chư Phật.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHỔ MÔN

Thứ hai Mươi Lăm

Bấy giờ đồng hồ Ngài rất nhiều Ý quỳ gối chắp taybạch với Phật rằng : vày nhân duyên gì mà người trần gian gọi người thương tát này là QuanThế Âm, xin Đức vắt Tôn mởlòng chỉ giáo. Đức Phật ngay tắp lự bảo: Này vô tận Ý, nên nghe đến kỹ công đức QuanÂm, nếu bao gồm chúng sanh chịu nhiều đau khổ, hy vọng cầu thoát ra khỏi thì niệm quan lại Âm,nhờ mức độ bi chổ chính giữa mà được giải thoát. Nếu gặp La sát, quỷ dữ hại tín đồ hoặc gặpnạn Trời, nước trôi lửa cháy, quan liêu lại hành hình, trói buộc gông cùm cùng làgiặc cướp, giữ trung tâm sáng trong cả chánh niệm quan Âm, nhờ sức bi vai trung phong mà được khỏinạn.

Nếu fan sân hận cùng rất si mê bị mọingười chê là kẻ tham dục, nhờ vào đức trong sáng Bồ tát quan Âm new vừa phạt tâmliền được thanh tịnh, sinh sống trong Thiền định, trí huệ lại sanh, thấu rõ ngọn ngành, không thể sân hận.Nếu ý muốn hậu vận còn luôn bền dài, cầu sanh đàn ông để mà nối dõi, chí thànhđảnh lễ người yêu tát cửa hàng Âm, nhờ đại bi trung ương mà sanh nam giới tử đức tài đầy đủ, xứng đáng bậcanh hùng. Trường hợp phận má hồng hy vọng cầu nhỏ gái, chí thành lễ bái bồ tát quan lại Âmthì cũng khá được sanh hằng nga tiên nữ, sắc đẹp tài đầy đủ, tiết hạnh vô song. Vị thếcác ông phải yêu cầu cung kính Tịnh Thánh quan Âm, mặc dù chỉ nhứt tâm cũng rất được vôbiên công đức, bởi người lành mạnh và tích cực suốt cả cuộc sống quyết chí tôn bái sáu mươihai ức hằng sa nhân tình tát để mong phước lạc trên các cõi Trời.

Phật vừa chấm dứt lời, Ngài rất nhiều Ý lại nghĩthêm rằng : tình nhân tát Từ sản phẩm vào trong trần gian bằng phương tiện đi lại nào mà tạo công đức cho người tích rất tuhạnh quan lại Âm thừa mọi trở ngại mà lên bờ giác.

Đức Phật sẽ biết câu hỏi của quan Âm, tín đồ ởthế gian quan trọng hiểu được, buộc phải Ngài new lược dạy Vô Tận Ý về hồ hết thần bícủa Đức quan liêu Âm.

Nếu cần sử dụng ngữ ngôn làm sao nói được conngười vô cùng việt lộ diện trên đời, thao tác làm việc tùy thời, tùy vai trung phong niệm chúng, thịhiện khớp ứng để cứu hộ cứu nạn người, thực hiện thuyền từ sinh hoạt trong biển khơi khổ, hóa độ tùyduyên.

Nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, Ngàihiện Phật thân thuyết pháp lợi sinh vượt rộng tất cả, từ bi tin vui xả độ bọn chúng hằngsa.

Nếu fan lánh xa các nơi ồn náo vào ẩnrừng sâu để cầu Phật trí, Ngài hành pháp thí khai thị cho tất cả những người bằng trí tuyệtvời trên đời không nhiều có, cho nên vì thế được danh là Bích bỏ ra Phật.

Nếu người chấp vật lại say đắm từ chương, đikhắp mười phương search thầy học đạo, không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng,Ngài hiện tại Thanh văn tu Tứ Thánh Đế làm họ kính nể theo học tập đạo Thiền, trọng tâm tánhđược yên nhưng lên bờ giác.

Nếu ước phước lạc bên trên cõi thiên đường thìNgài sẵn sàng chuẩn bị làm Trời Đế Thích. Trường hợp sợ địch thủ giết sợ hãi mạng người, Ngài làmtướng Trời, tay ráng bảo sử, khử dữ trừ tà.

Nếu vào Ta bà, Ngài làm cư sĩ, biểu thị chân lý bên trên cõi thay gian. Có những lúc làmTăng hay có tác dụng Phạm Chí, túc trí đa mưu, giúp việc tối ưu được phong Tể tướng,mặc dầu vui mắt Bồ tát chẳng màng, rũ áo từ quan lại tìm đường giải thoát. Ở trường vừa lòng khác, Ngài hiệntiểu vương tiếp tục biên cương, quần chúng. # an lạc, nói đạo giải thoát, dạy chúngtu Thiền, nước nhà bình im thì Ngài thoái vị.

Biết bao xiết nói công đức của Ngài, đủ bamươi hai thân hình biến đổi cứu độ tất khắp cơ thể niệm danh Ngài từ bỏ xưa cho naykhông lúc nào dứt. Ta ni thành thật hướng dẫn mọi fan kính trọng tôn cúng Bồtát quan lại Âm sinh sống trong nội tâm không nên xao lãng, lúc có chạm mặt nạn thì niệm danhNgài, toàn bộ họa tai theo phía trên tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế.

Bấy giờ đồng hồ Ngài vô vàn Ý lại suy nghĩ thêm rằng :Ta đề xuất cúng nhường nhịn Đức tiệm Tự tại chuỗi ngọc Như ý tác dụng Trời, người. Quan lại Âmmỉm cười cơ mà không chịu đựng nhận.Phật giải kĩ càng về pháp bái dường, rồi bảo TừHàng yêu thương xót chúng Tăng với Vô Tận Ý nhận ngọc pháp thí công dụng cho đời.

Phật vừa chấm dứt lời, mọi tín đồ hoan hỷ thànhtựu pháp thí của Đức quan tiền Âm. Ngài cần sử dụng bi vai trung phong phân nhì chuỗi ngọc, một cúngcho Phật ở cõi phương xa, một dâng ưng ý Ca Ta bà Giáo chủ; bởi thế đã đủ tịnhuế nhì phần. Đại chúng thân thương đầu thành đảnh lễ. Cúng bên cạnh đó thế công đứckhông lường.

Bấy giờ nghỉ ngơi trong hội trường gồm Ngài Trì Địatu hạnh bố thí với sửa ước đường, được Phật ngợi khen cần lao đệ nhất, nghepháp chân thật, lòng siêu vuimừng cùng rất tám muôn tứ ngàn bọn chúng sanh, đồng phát đại tâm mong thành Phậtđạo.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁTKHUYẾN PHÁT

Thứ hai Mươi Tám

Bấy giờ, Phổ Hiền ý trung nhân tát cần sử dụng sức thầnthông trường đoản cú tại, oai đức vô tuy vậy cùng chúng bồ tát, bát bộ, Thiên long quá quacác cõi, mang đến Kỳ Xà Quật,ramắt ưng ý Tôn cùng bạch Phật rằng : Sau Phật khử độ bắt buộc làm vắt nào để có kinhnày, xin Đức Như Lai tự bichỉ giáo. Đức Phật tức thì bảo, trường hợp ở đời sau muốn có kinh này, tất cả quý Thầyphải đủ tư pháp : Quyết lòng tu tập theo ghê Pháp Hoa, phải biết nhìn xa nhưcác Đức Phật; thấy đúng thực sự của tam nuốm gian, quyết trồng căn lành sinh hoạt tâmniệm chúng, đảm bảo sự sống và làm việc cho mọi hàm linh và nên chuyên tinh tu tập Thiềnquán. Trung tâm được bừng sáng, thì tất cả Pháp Hoa, bốn đại dương là nhà, thân quấn Phápgiới. Trường hợp được như thế, tức Phật hiện tiền, tứ chúng an toàn mà lên bờ giác.

Phổ thánh thiện thấu đạt tôn ý Như Lai, chú ý khắptrong ngoài rồi bắt đầu phát nguyện : Nếu tín đồ tu thiện, trì tụng Pháp Hoa mà lại gặpchúng ma thường cho nhiễu hại, bé giữ bọn chúng lại cần sử dụng sức thần thông làm cho maphát trung khu hộ trì Diệu Pháp. Nếu tín đồ chất phác, gồm tánh ôn hòa, học kinh PhápHoa mà không hiểu biết nghĩa, đề nghị ngồi suy xét thường trú Pháp Thân, nhỏ sẽ ân cầnhiện hình dạy dỗ bảo, tạo cho thấu đáo tôn chỉ của kinh, quán sát chúng sinh nhưlà quyến thuộc. Nếu như kẻ hạ liệt mong muốn trì ghê này mà không có thầy đến nơi chỉgiáo, đối trước Tam bảo vạc nguyện trì kinh, nhờ Phật quang Minh cùng Phổ Hiềnlực, tu rất tích cực và lành mạnh trong suốt bố tuần, được thấy Phổ nhân hậu ngồi trên bạchtượng, phước đức vô lượng, vô số hằng sa, chư Thiên tán hoa thuộc trỗi kỹ nhạc,tâm hồn từ tốn vượt khỏi trần gian đến cõi Thiên đàng giới thiệu Di Lặc, đượclàm quyến nằm trong Đâu Suất Đà Thiên. Khi đã không còn duyên Ta bà uế độ, sinh vào tịnhthổ của Phật mười phương. Tất cả trí nhân đề xuất nên suy xét những gì đáng quýtrên cõi cầm cố gian, mang đến lúc mạng phổ biến còn rước theo được, rồi nên tích cực và lành mạnh đúngpháp tu hành, nhờ sức Phổ Hiền mà lại lên bờ giác.

Bấy tiếng Đức Phật đánh giá cao Phổ nhân hậu là Bậcđại Tiên phù hộ Diệu Pháp, tạo nên an lạc mọi cả Trời người, giữ được gớm nàythật là hy hữu. Bởi thế đã đầy đủ Mườihạnh Phổ Hiền, đại bọn chúng tinh chăm thành trọng điểm tu học. Bạn nào làm cho được nhữngviệc như trên thì thấy ưa thích Tôn cùng hàng tứ chúng kinh thế giới tấn sống LinhThứu sơn cùng khắp mườiphương không lúc nào dứt. Dù rằng Phật diệt trên cõi vậy gian, người tình tát đăngtràng, rứa Ngài giáo hóa, độ khắp toàn bộ dưới mọi hình dạng nhưng yếu hèn nghĩakinh thì không không đúng khác. Quyết tu giải thoát, độ mọi Trời người, không thíchviệc đời, cơm ăn uống chỗ nghỉ với cũng không biến thành tam độc làm cho phiền, trung tâm họ là Thiền,thân có tác dụng giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị độc nhất vô nhị thừa, được Phật xoađầu cùng trao y bát. Ngoại đạo, kẻ ác ý muốn hại fan này, trường đoản cú chuốc họa tai, đờiđời ko dứt, tín đồ khen pháp thật, công đức ko lường. Người yêu tát Phổ nhân hậu cũngnên nhắc nhở đại chúng nên nhớ từ đó tu hành, nếu đủ lòng thành thì đượcthấy Phật, cầm giới chân thực thường trú Pháp thân.Đại chúng ân cần thành tâmtín thọ, tất cả gồm có vô số hằng sa, trăm ngàn muôn ức những người trí thức đủđạo Phổ Hiền, Hộ pháp, Long thiên phần lớn được tam muội. Tất cả chúng hội số đông rấtvui mừng với Phổ nhân hậu đầu thành đảnh lễ.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

SÁMPHÁP HOA

Một lòng niệm Phật Di ĐàTây phương cực Lạc nở hoa senvàng công danh sự nghiệp phú quý ko màngLiên Trì hải hội tìm đường quyyTừ rày quyết vứt sân siTu theo Phật đạo còn gì vui rộng Quyết lòng tìm đến Linh SơnCầu xin chư Phật hiện tại thân độ đờiNiêm hoa vi tiếu giỏi vờiThần quang đãng đoạn tý rạng ngời Thiền tôngHuệ Năng quá tự Mai LâmGiác Hoàng Điều Ngự lại tầm Phù Vân nhỏ nay hạnh ngộ Thiền nhânHuệ Đăng- Thanh Kế hiện nay thân Phật ĐàTùy duyên độ chúng ta bà Pháp Hoa Thiền giáo thật là chân tôngTu hành rất cần phải dụng côngLục căn thanh tịnh Lục thông hiển bày cầu xin người tình tát những NgàiPháp Hoa ghê Phật tuyên bày muôn phươngQuan Âm, gắng Chí dẫn đườngVăn Thù khai thị, Dược Vương cứu giúp đời Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời nhất Phổ hiền lành mười hạnh tỏa sáng Tâm tôngQuyết lòng độ tận bọn chúng sanhTam đồ bát nạn đổi mới Lạc bang mong xin người thương tát Kim CangTồi tà phụ chánh khai bọn Pháp Hoa cầu xin Đại tướng tá Dược XoaĐừng mang lại tà giáo ác ma mang đến gần ước xin hậu thổ Sơn thầnBà nhỏ quyến ở trong xa ngay sát tin theoCầu xin ưng ý tử Tỳ kheoGiữ tâm trong trắng tu theo Phật ĐàCầu xin tất cả mọi nhàĂn chay niệm Phật lên tòa Như LaiCầu xin thừa khứ vị lai tía đời chư Phật hiện ngay thân vàngCon nay đôi mắt thấy cụ thể Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danhCầu mang lại những trận đánh tranhBỏ tức thì tánh ác niệm danh Di ĐàCầu cho hầu như kẻ chổ chính giữa tàChưa vào địa ngục nhận thấy sai lầmCầu mang đến khắp chốn tòng lâmNơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trìCầu cho địa ngục A TỳBiến thành thất bảo Liên Trì Tây phươngCầu mang đến Hộ pháp Thần dương Đủ đầy năm phước cúng nhường Tam TônCầu cho tất cả Thiền mônNhư Lai, tình nhân tát nhiều hơn nữa Tăng phàmCầu mang lại khắp vùng già lamTăng Ni, Phật tử chẳng tham lịch sự giàuCầu cho quốc gia đồng bàoAn cư lạc nghiệp dạt dào tình thương ước cho toàn bộ mười phươngTrở thành cực Lạc thiên mặt đường trần gian.