Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (124.28 KB, 5 trang )


ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH 6

LẦN 1 NĂM 2019 - 2020

Đề đánh giá 1 tiết lần 1 môn giờ Anh 6

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)

1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.

1. A. Judo B. Ho mework C. Co mpass

2. A. Pencils B. Baskets C. Rulers

3. A. Lu nch B. Su bject C. Mu sic

2. Choose the best option khổng lồ complete each sentence. Circle A, B or C.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6

4.

We are having breakfast in the __________.

A. Bathroom B. Bedroom C. Kitchen

5.

The mèo likes sitting __________the sofa.

A. Near B. On C. In

6.

How many rooms __________ there in your new house?

A. Are B. Is C. Be

7.

Mi writes poetry và paints well. She is very ______.

A. Funny B. Clever C. Creative

8.

I don’t think he is ______. He isn’t pleasant và kind to anyone.

A. Kind B. Friendly C. Confident

9 You usually _____________ school uniform at school?

A. Wear B. Are (you) wear C. Bởi vì (you usually) wear


(2)

A. Am flying B. Flying C. Fly

II. WRITING (2,5 ps)

1. Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1.

Xem thêm: Đại Học Sư Phạm Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Tphcm 2020

I/ Tuesdays/ on/ English/ study/ .

_________________________________________________________

2. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

3.

Does/ drive/ your/ you/ mother/ to lớn school/ ?

_________________________________________________________

4.

The/ are/ now/ students/ playing/ .

_________________________________________________________

5.

They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ .

_________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage. Circle the best answer A, B or C to lớn each of the questions.

A DREAM HOUSE

A tree house is my most favorite house. It is on a tree, of course. But it is under the big branches ofleaves. It’s made of wood. There is a big glass window on the roof. I can watch the birds inside thetrees through that. There is a ladder from the ground lớn the floor of the house. I can run up và downit.


(3)

1. What is the passage about?

A. A house in the boy’s dream

B. The boy’s favorite house

C. Building a tree house

2. What is the material of the house?

A. Leaves B. Wood C. Glass

3. What does the word "it" in line 4 mean?

A. The ladder B. The ground C. The floor

4. What are there in the tree house?

A. Nothing B. Table và chair C. Toys


5. What does the boy lượt thích doing most with the tree house?

A. Watching birds from the house

B. Playing with his favorite toys

C. Hiding from his friends

IV. LISTENING (2,5 ps)

Listen to a girl describing her home. Match the rooms with the descriptions. Thereis one extra description. You will listen TWICE.

1. Living room A. There is a boring bed. 1 _____

2. Sister"s room B. There are chalk drawings. 2 _____

3. Parents" room C. We never use it. 3 _____

4. Bathroom D. There are elephants everywhere. 4 _____

5. Dining room E. There is lively furniture. 5 _____

F. There’s a good food.


(4)

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Co mpass 2- B. Baskets 3- C. Mu sic

2. Vocabulary & grammar

4- C. Kitchen 5- B. On 6- A. Are

7- C. Creative 8- A. Kind

9- C. Vày you usually wear ...? 10- A. Am flying

II. Writing

1- I study English on Tuesday.

2- What are you looking at?

3- Does your mother drive you to lớn school?

4- The students are playing now.

5- They are playing games on the playground.

III. Reading

1 – A. A house in the boy’s dream

2 – B. Wood

3 – A. The ladder

4 – C. Toy

5 – C. Hiding from his friends

IV. Listening


(5)

Ma trận Đề bình chọn 1 ngày tiết môn giờ Anh 6 lần 1 học tập kì 1

Topic

Knowledge /Skill

Item/ Points Remember(25%)

Understand(40%)

Apply(low)(20%)

Apply(high)(15%)

Totalitems

Total
points

I. Pronunciation No. Of Items 2 1 3

No. Of Points 0,5 0,25 0,75

II. Vocabulary -Grammar

No. Of Items 2 3 2 7

No. Of Points 0,5 0,75 0,5 1.75

III. Writing No. Of Items 1 2 1 1 5

No. Of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

IV. Reading No. Of Items 1 2 1 1 5

No. Of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

V, Listening No. Of Items 1 2 1 1 5

No. Of Points 0,5 1,0 0,5 0,5 2,5

Total No. Of Items 7 9 5 4 25

No. Of Points 2,5 4,0 2,0 1,5 10

Mời chúng ta đọc đọc thêm tài liệu tiếng Anh lớp 6 trên đây:

Bài tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

Bài tập giờ Anh lớp 6 nâng cao: https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN) 6 19 145
*
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HKII – TIẾNG ANH LỚP 6 ( CÓ ĐÁP ÁN) 6 4 72
*
tuyển tập cỗ đề thi văn học tập môn ngữ văn lớp 6 bao gồm đáp án 50 4 3
*
đề kiem tra 1 ngày tiết môn tin học tập lớp 6 có ma trận 3 4 33
*
DE KIEM TRA TIENG ANH HOC KI II LOP 6 co DAP AN 2 736 6
*
đề thi đánh giá môn tiếng anh lớp 6 có đáp án cụ thể 49 3 6
*
tổng thích hợp đề thi chất vấn môn đồ dùng lý lớp 6 gồm đáp án cụ thể 27 3 0
*
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN 6 699 3
*
Đề kiểm soát giữa kì 1 môn Sử lớp 6 có đáp án năm năm ngoái 2 406 0
*
Đề thi học tập kì 1 môn Toán, Văn lớp 6 bao gồm đáp án trường trung học cơ sở Long Mỹ 15-16 6 854 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(16.27 KB - 5 trang) - tải Đề chất vấn 1 máu môn giờ Anh lớp 6 lần 1 năm 2019 - 2020 - Đề kiểm soát Tiếng Anh 6 gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×