Bài Tập Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3

Bài tập giờ Anh lớp 3 tổng hợp sẽ là hầu hết tài liệu học tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho những em với gần như dạng bài tập ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh lớp 3 về trường đoản cú vựng, ngữ pháp mang lại trẻ em.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh cho học sinh lớp 3


Để các em học sinh lớp 3 gồm thêm những bài xích tập giờ đồng hồ Anh để ôn luyện hiệu quả, btxrmaster.com gởi tới những em tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ nhỏ với phần nhiều dạng bài xích tập tổng hợp, mang lại trẻ học tiếng Anh cấp tốc hơn và công dụng hơn.

Tổng hợp bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 đến trẻ

Những bài bác tập tổng phù hợp này được rút ra từ các bài tập tiếng Anh với nhiều dạng không giống nhau, đến trẻ ôn luyện tiếng Anh tổng thể và toàn diện nhất. Hãy cùng kết thúc những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 này mang lại trẻ nhé!

*

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother school father sister

2. Big book pen ruler

3. Bedroom kitchen bathroom garden

4. She he living room I

5. Sunny windy rainy tortoise

6. Am weather are is

7. Dog bird fish robot

8. Ship doll ball have

III. Select & circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. Doing B. Making C. Playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. Has B. Hasn’t C. Haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. Play cycling B. Cycling C. Cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6. What is the---------- today?

A. Activity B. Colour C. Weather

7. --------- many cats vì you have?

A. Why B. How C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black and white.

A. Colour B. Yellow C. Sunny

IV. Ðiền từ còn thiếu vào địa điểm trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

Xem thêm:

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

V. Khoanh vào từ không giống loại

1. A. Globe B. Bản đồ C. Desk D. These

2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4. A. Teddy B. Kite C. Cake D. Puzzle

5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

7. A. I B. She C. His D. It

8. A. His B. She C. My D. Its

9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

*

VI. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. My B. His C. Her

2. How is she? She’s ………….

A. Five B. Nice C. Ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

4. ………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

5. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

8. The weather is ………today.

A. Cold B. Ok C. Too

9. ……is phái nam from? He’s from nhị phong.

A. What B. Who C. Where

10. Who is he? ………is my friend

A. He B. I C. She

VII. Sắp tới xếp các từ sau thành câu

1. Friend /is / my / Hien/ new.

2. Is /That / classroom / her.

3. Your / Write / please / name.

4. Down / your / Put / pencil/

VIII. Complete the sentences

1. …..hat is you… name?

2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe…

4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

IX. Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What bởi you vì chưng ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

X. Answer question

What’s your name? ………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vì chưng you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

When vì chưng you have Maths?...............................................................................................………….

Những bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 3 này đã là mọi tài liệu học tập tiếng Anh quan trọng đặc biệt cho các em. Các chúng ta có thể cho trẻ học tập thêm số đông dạng bài học kinh nghiệm mới, bài xích tập giờ đồng hồ Anh new tại btxrmaster.com nhé!